Останнім часом чую дуже багато розмов про обов’язкову нефінансову звітність в ЄС. У форматі питання – відповідь, спробую розкрити найістотніші питання.

Про яку директиву йде мова?

Директива 2014/95 / EU щодо розкриття нефінансової і диверсифікованої інформації деякими великими компаніями і групами (в вихідному англ. варіанті “Directive 2014/95 / EU on disclosure of non-financial and diversity information”), Директива набула чинності 6 грудня 2014 року , була офіційно опублікована в Офіційному віснику Європейського Союзу 15-го листопада 2015 року. За своєю суттю Директива 2014/95 / EU вносить правки до Директиви 2013/34 / EU про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній.

Коли Директива 2014/95 / EU починає за фактом діяти відносно компаній?

Відповідно до статті 4 Директиви 2014/95 / EU, держави-члени повинні привести в дію закони, нормативні акти та адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви терміном до 6 грудня 2016 року. Держави-члени повинні забезпечити застосування цих положень до всіх підприємств в фінансовий рік, що починається з 1 січня 2017 року або протягом календарного року 2017 року.

До яких компаній застосовується Директива 2014/95 /EU?

Відповідно до статті 1 Директиви, нові вимоги щодо розкриття інформації застосовуються до великих “підприємств, які представляють інтерес для суспільства” з більш ніж 500 співробітниками. Поняття “підприємства, що представляють інтерес для суспільства” визначено в статті 2 Директиви 2014/95 / EU і включає в себе лістингові компанії на ринках ЄС, а також кредитні організації, страхові компанії та інші підприємства визначені Державами-членами на підставі їх діяльності, розміру або кількості співробітників.

Яка інформація очікується до розкриття?

Мета Директиви 2014/95 / EU підвищити прозорість частини великих компаній Європейського союзу щодо нефінансової інформації.

Стаття 1 Директиви 2014/95 / EU визначає, що компанії на які поширюється дія Директиви, повинні включити в управлінський звіт інформацію, як мінімум з таких елементів:

– Екологічні аспекти

– Соціальні аспекти і питання зайнятості

– Питання щодо поваги прав людини

– Аспекти боротьби з корупцією та хабарництвом

Що саме передбачається до розкриття в нефінансовому звіті?

Стаття 1 Директиви визначає наступні аспекти обов’язкові до розкриття в нефінансовому звіті:

А) Короткий опис діючої бізнес-моделі;

Б) Опис політик прийнятих на адресу вищевказаних аспектів, включаючи впровадження процесу дью-ділідженс (англ. Due diligence – належна добросовісність);

В) Результати вищевказаних політик;

Г) Істотні ризики пов’язані з зазначеними питаннями, які виникають у зв’язку з діяльністю компанії, охоплюючи, де можливо і де може бути застосовані, вироблені продукти або послуги, які з високою ймовірністю можуть викликати значні несприятливі наслідки в вищевказаних областях, а також інформацію про те, які кроки зроблені компанією в управлінні цими ризиками;

Які підходи або керівництва в області звітності будуть сприйматися як відповідні для розкриття нефінансової інформації?

Директиву 2014/95 / EU розробляли в нерегуляторному стилі, тому присутня висока ступінь гнучкості в питанні вибору найбільш відповідної моделі для розкриття інформації. Компанії можуть використовувати національні рамкові підходи, або загальноєвропейські, наприклад систему екологічного менеджменту EMAS (Eco Managment and Audit Scheme), або міжнародні підходи, такі як Глобальний договір ООН ((UN) Global Compact), Керівні принципи підприємницької діяльності в аспекті прав людини (Guiding Principles on Business and Human Rights, більше тут), здійснюючи рамковий підхід Організації Об’єднаних Націй, що стосується “захисту та засобів правового захисту”, Керівні принципи ОЕСР для багатонаціональних підприємств (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises), Стандарт ISO 26000 – «Керівництво з соціальної відповідальності» (International Organisation for Standardisation’s ISO 26000), Тристороння декларація принципів, що стосуються багатонаціональних корпорацій і соціальної політики Міжнародної організації праці (International Labour Organisation’s Tripartite Declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy), Керівництво по звітності у сфері сталого розвитку Глобальної ініціативи зі звітності (Global Reporting Initiative), або інші визнані міжнародні підходи. Компанії також можу застосовувати розроблені ОЕСР галузеві «Керівні принципи належної обачності для відповідального управління ланцюгом поставок корисних копалин з конфліктних районів, і районів підвищеного ризику» (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas).

Охоплення \ вплив Директиви 2014/95 / EU?

Всі країни-члени ЄС. Для Східної Європи: для Болгарії, Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини – обов’язкова до виконання починаючи з 01 січня 2017 р., для України і Молдавії важливо брати до уваги підвищені вимоги до прозорості з урахуванням більшої інтеграції в ринок ЄС, і відсутність впливу \ охоплення на Білорусію і Росію.

Який поточний стан справ?

На момент публікації цієї статті (21.03.2016), було розпочато консультації з громадськістю щодо керівних принципів в підготовці нефінансової звітності. Метою цих консультацій з громадськістю є збір думок зацікавлених сторін щодо можливого змісту необов’язкового керівництва за методологією розкриття нефінансової інформації в рамках Директиви 2014/95 / ЄС. Ви можете висловити свою думку за наступним посиланням. Фінальний термін подачі 15 квітня 2016.

Консультація є частиною формальної процедури комісії, пов’язаної з підготовкою до грудня 2016 керівних принципів по методології звітності в області розкриття нефінансової інформації.

Facebook Comments

Website Comments

Post a comment